Velkommen hos

Hjørring Bowling & Gokart Center

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har vi også kun­der fra fle­re alders­grup­per. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er der­for også meget popu­lært til at dan­ne ram­mer­ne om bør­ne­fød­sels­da­ge, hvor der også er mulig­hed for at bestil­le buf­fet, hvil­ket du kan læse mere om her på vores hjemmeside.

Vi sæt­ter en ære i, at vores kun­der føler sig taget godt af, når de besø­ger Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter — både enkelt­kun­der, små og sto­re grup­per samt stør­re sel­ska­ber Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter besid­der nem­lig både kapa­ci­te­ten og erfa­rin­gen, og vores kun­der er meget forskellige.

Det gør vores arbej­de mere spæn­den­de og hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er afveks­ling altid positivt.