Hjørring Bowling og Gokart Center bowling

Bowling

i Hjørring Bowling og Gokart Center

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan du hol­de en fest­lig og ander­le­des pol­te­ra­bend, når du skal væl­ge sted for din pol­te­ra­bend i Nord­jyl­land. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har kun­der fra hele Nord­jyl­land, hvor vores kun­der kom­mer fra fx Hir­ts­hals, Brøn­der­s­lev, sel­ve Hjør­ring — blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har vi også kun­der fra fle­re alders­grup­per. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er der­for også meget popu­lært til at dan­ne ram­mer­ne om bør­ne­fød­sels­da­ge, pol­te­ra­bends, fir­ma­tu­re, jule­froko­ster, kon­fir­ma­tio­ner, blå man­da­ge osv…

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan du også køre gokart. Så kan du og din grup­pe kom­me til at sid­de lidt ned efter en mas­se fysisk akti­vi­tet i for­bin­del­se med bowling­spil­le­ne. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter giver dig også mulig­hed for at kom­bi­ne­re bowling med gokart-tur, hvil­ket er ekstra for­del­ag­tigt for dig. På den måde får du meget mere for pen­ge­ne, og for­nø­jel­sen varer end­nu læn­ge­re. Og vi ved jo alle sam­men, hvor­dan det er: Ingen har lyst til at tage hjem, når vi har det aller­mest skægt. Det er jo sund for­nuft. Det behø­ver du hel­ler ikke hos os.

Bowling priser

Så kon­takt Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter og hør mere vores for­del­ag­ti­ge pri­ser, når du vil arran­ge­re en hyg­ge­lig stund. Vi lyt­ter til dine ønsker og til­by­der dig for­del­ag­ti­ge pri­ser:

Bowlingpris pr. bane

Fra man­dag til tors­dag fra kl. 10 — 17
Op til 6 pers. på en bane kr. 160,00
Fir­ma­er med kon­trakt for­ud kr. 105,00
Man­dag til tors­dag fra kl. 17–23
Voks­ne, børn og pen­sio­ni­ster kr. 160,00
Fir­ma­er med kon­trakt for­ud kr. 125,00
På fre­da­ge og lør­da­ge fra kl. 10–17
Voks­ne, børn og pen­sio­ni­ster kr. 160,00
Lør­dag fra kl. 17–21 
Voks­ne, børn og pen­sio­ni­ster kr. 200,00

Mid­nats­bowling plus præ­mie til vin­de­ren på fre­dag-lør­da­ge fra kl. 21–24
Voks­ne, børn og pen­sio­ni­ster kr. 220,00
Søn­dag fra 10–17
Voks­ne, børn og pen­sio­ni­ster kr. 160,00
Fir­ma­er med kon­trakt kr. 115,00.

Der­til kom­mer til­læg for sko­le­je kr. 15,00 – dog ikke for fir­ma­er med kon­trakt.

Hvis du ønsker udskrif­ter, koster det kr. 10,00. Det kan være et sjovt min­de at have bag­ef­ter.

Bowling­pri­ser­ne er gæl­den­de pr. bane. En bowling-time udgør 55 minut­ter med max. 6 per­so­ner pr. bane.