Hjørring Bowling og Gokart Center bowling

Hjørring Bowlingklub

Hjør­ring Bowling­klub træ­ner hver tirs­dag i bowling­cen­te­ret og har hold der spil­ler kam­pe mod andre klub­ber rundt om i lan­det i for­skel­li­ge ræk­ker.

Hjør­ring Bowling Club blev stif­tet den 5. august 1991, og er både en klub for ung­doms- og seni­o­r­spil­le­re.

Hvordan kan det så lade sig gøre at holde en bowlingklub gående i så mange år?

Jo, det hand­ler i bund og grund om at bræn­de for sin sport.

Bowling er meget mere end en tur i et bowling­cen­ter med ven­ner­ne en fre­dag eller lør­dag aften en gang imel­lem.

Bowling er både sjovt, under­hol­den­de og stærkt vanedan­nen­de.

Bowling hand­ler for os også om meget mere. Vi er med­lem­mer af klub­ben, for­di vi ger­ne vil dyr­ke bowling som en kon­kur­ren­cesport, lige­som andre spil­ler fod­bold og hånd­bold i for­skel­li­ge klub­ber.

Vores klub læg­ger stor vægt på et godt sam­men­hold, og det skal være rart at kom­me til træ­ning hos os. Når vi træ­ner, træk­ker vi altid lod om, hvil­ken bane vi skal spil­le på, for så kom­mer man auto­ma­tisk til at snak­ke og spil­le med for­skel­li­ge men­ne­sker hele tiden.

Vi har en intern kon­kur­ren­ce den 1. tirs­dag i hver måned, hvor vi spil­ler måne­dens ”hig­hsco­rer”.

Vi er delt op i fle­re ræk­ker, hvor man i hver ræk­ke spil­ler mod hin­an­den om at sco­re flest point over 3 seri­er, og ved sæso­nens afslut­ning, kåres årets ”hig­hsco­rer” i hver ræk­ke.

Des­u­den har vi andre små kon­kur­ren­cer ind imel­lem på træ­nings­af­te­ner­ne, hvil­ket gør det sjovt og afveks­len­de at møde op.

Der er en god atmos­fæ­re, når vi træ­ner, og der her­sker en fri, men ven­lig tone blandt os. Det er en vig­tig moti­va­tions­fak­tor, og er en af grun­de­ne til, at vi har eksi­ste­ret i så man­ge år.

Se mere på klub­bens hjem­mesi­de…