Stærke tilbud

- på Bowling & Gokart

Kon­takt Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter og få gode til­bud på bowling og gokart, så du får nog­le fan­ta­sti­ske ople­vel­ser, som du kan glæ­de dig over læn­ge, ind­til du igen besø­ger Hjør­ring Bowling & Gokart­cen­ter. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har kun­der fra det meste af Nord­jyl­land såsom eksem­pel­vis Hjør­ring, Hir­ts­hals og Brøn­der­s­lev. Prøv for eksem­pel også jule­frokost menu, buf­fet eller pol­te­ra­bend fra Hjør­ring bowling & Gokart Cen­ter, som til­by­der meget mere end bowling til­bud og gokart til­bud. Det kan du læse mere om her på Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ters hjem­mesi­de.

Bowling og gokart-ture hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan være en god anled­ning til at få rystet folk sam­men. Udover at det er sjovt og hyg­ge­ligt at bow­le, så giver bowling også et godt fæl­les­skab og sam­ti­dig god motion på en sjov måde, så alle kan være med til det. Sam­ti­dig bestem­mer folk selv, hvor man­ge kræf­ter de fysisk vil læg­ge i det, for­di bowling skal først og frem­mest være en hyg­ge­lig akti­vi­tet, og ikke ekstrem fysisk træ­ning. På skær­me­ne ved bowling­ba­ner­ne kan du se, hvem der lig­ger for­re­st på din bane, og du kan føl­ge udvik­lin­gen i bowling­kam­pen på din bane hele tiden. Det frem­mer kamp­gej­sten hos de fle­ste, og det er værd at vide, om det er tiden, at du skal give dit næste kast med bowling­kug­len en ekstra skal­le. Kon­kur­ren­cen er hård, hvis vin­der­men­ta­li­te­ten er i top på dit hold, for så vil alle vir­ke­lig vin­de.

Vil du mær­ke suset og næsten for­nem­me vin­den i håret med en rask gokart-tur på Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter? Så er du kom­met til det ret­te sted, for Hjør­ring Bowling & Gokarts gokart­ba­ne er af bed­ste kva­li­tet og med den høje­ste sik­ker­hed samt giver den stør­ste for­nø­jel­se, da der vir­ke­lig er gjort meget ud af gokart­ba­nen i dens opbyg­ning i hele to eta­ger samt dens inte­r­i­ør.

Ring til Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter, så kan du for­tæl­le os om dine ønsker og sam­ti­dig få oplyst de favorab­le pri­ser, som Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der dig — uan­set om det en gang bowling og gokart uden spe­ci­el anled­ning eller fest­ligt arran­ge­ment, som du spør­ger på. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er klar uan­set dine pla­ner og glæ­der sig til din hen­ven­del­se.