Bøf & Bowling Restaurant

Restaurant og takeaway fra Hjørring Bowlingcenter

Hyggelig restaurant i livlige omgivelser

Når du søger restau­rant eller spi­se­sted i Hjør­ring, så er Hjør­ring Bowling- og Gokart­cen­ter det oplag­te valg! Med vores sto­re udvalg og vores lækre kød, er du sik­ret en smags­op­le­vel­se, man ikke fin­der man­ge ste­der i Hjør­ring. Vores restau­rant gør det nemt for jer at få et godt mål­tid mad, som sam­ti­dig kan kom­bi­ne­res med et besøg på vores bowling­ba­ner, gokart­ba­ne eller måske inde ved vores spil­le­ma­ski­ner. Vores per­so­na­le vil gøre alt for at jeres besøg i vores restau­rant bli­ver en suc­ces.

Nyheder på kortet

Med lan­ce­rin­gen af vores nye gour­met-bur­ger giver dig mulig­hed for vi et ekstra kuli­na­risk twist på den klas­si­ske bur­ger med lækre, nye råva­rer i. Med den fri­ske salat og de lækre sprø­de kar­to­f­ler, er du sik­ret et mål­tid, hvor du bli­ver mæt og til­freds. Det­te kan altid kom­bi­ne­res med vores faci­li­te­ter. Du kan sam­men med ven­ner få en tur på vores go-kart eller bowling­ba­ne. Du har dog også mulig­hed for at få vores mad ud af huset. Ellers har vi sta­dig klas­si­ke­re som vores popu­lær kon­cept “bøf & bowl”, som inde­hol­der 1 times bowling og en bøf af okse­mør­brad med ste­ak­hou­se fri­tes, salat og whi­sky sau­ce. Fra febru­ar har vi igen opstart på vores suc­ces­ful­de kon­cept “buf­fet & bowl”. Det vil være aktu­elt hver fre­dag. Det­te skal dog bestil­les i for­vej­en.

Lækker take away med samme høj kvalitet

Hjør­ring Bowling- og Gokart­cen­ter giver dig mulig­hed for at bestil­le take away hos via tele­fon eller i vores restau­rant. Ved at væl­ge os, når du skal have take away, eller mad ud af huset, som det også bli­ver kaldt, er du sik­ret den sam­me gode kva­li­tet, som du nor­malt får, når du ellers væl­ger Hjør­ring Bowling- og Gokart­cen­ter, som jeres spi­se­sted.

Vores take away løs­ning er til dig, der ger­ne vil have den aftens­mad af høj kva­li­tet og rige­ligt sto­re por­tio­ner, men sam­ti­dig ger­ne vil have fri­he­den til at nyde maden fra vores spi­se­hus, hvor man har lyst.