Gokart i Hjørring Bowling & Gokart Center

Gokart

- når det skal være bedst

6 minut­ters gokart-tur kr. 80,-
12 minut­ters gokart-tur kr. 150,-
20 minut­ters gokart-tur kr. 190,-
Leje hele hal­len inkl. 4–5 gokarts i 30 minut­ter kr. 1.200,-
Leje hele hal­len inkl. 4–5 gokarts i 60 minut­ter kr. 2.400,-

Hos Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter kan du få et godt bowling til­bud, og du kan også få en sjov gokart-tur — fx til jule­frokost i Hjør­ring, pol­te­ra­bend i Hjør­ring e.lign. Hos Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter kan du også kom­bi­ne­re bøf og bowling. Bil­lig bowling, gokart m.m. er sjovt for både sto­re og små. Dog har vi med gokart­kør­sel en alders­græn­se, der hed­der mindst 10 år.

Når du væl­ger at køre gokart m.v. hos Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter, får du sam­ti­dig højt sik­ker­heds­ni­veau med i pri­sen, for Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter pri­o­ri­te­rer din sik­ker­hed meget højt, og der­for er vores gokart­ba­ne også en meget sik­ker bane for sto­re og små.

Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ters gokart­ba­ne er 200 m lang og er byg­get i to eta­ger, så glæd dig. Hvem mon kom­mer først over mål­stre­gen og først i mål — dine kon­kur­ren­ter eller dig selv? Kon­kur­ren­cen kan være hård, når alle prø­ver at kom­me først.

Hos Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter har gokart­ba­nen nor­malt åbent på fre­da­ge fra kl. 17.00 — 21.00, og på lør­da­ge fra kl. 16.00 — 21.00. Du kan også leje gokart­ba­nen uden­for nor­mal åbnings­tid efter afta­le med Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter.

Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter afhol­der gokart-tur­ne­rin­ger – fx tid­li­ge­re bl.a. Gokart Le Mans løb på gokart­ba­nen på Ring­vej­en 10, Hjør­ring. Kon­takt Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter, og hør mere.

Se vores pri­ser her

Eksemp­ler her­på er en løb­s­ty­pe for hold eller fir­ma­er med fx 6 løb af 2 timers varig­hed + en fina­le. Der køres i fle­re divi­sio­ner afhæn­gigt af antal til­meld­te hold. Et hold kan bestå af mindst 3 køre­re pr. løb, der alle skal køre. I må ger­ne være fle­re, men det er vores erfa­ring, at 3–6 per­so­ner er bedst. Hvert af jeres hold får til­delt en gokart, og I kører uaf­brudt i 2 timer. I skal hol­de mindst 8 pit­stop for at skif­te kører og even­tu­elt tan­ke ben­zin.

Kon­takt Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter og hør mere om mulig­he­der­ne for gokart­kør­sel og kom­bi­na­tions­kon­cep­ter til en bil­lig gokart pris.