Gokart i Hjørring Bowling & Gokart Center

Om Hjørring Bowling & Gokart Center

Når du væl­ger Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, kan du bestil­le en læk­ker jule­frokost menu, den bed­ste pol­te­ra­bend i Nord­jyl­land, spæn­den­de buf­fet og fle­re kom­bi­na­tions­kon­cep­ter med hen­syn til spis­ning og akti­vi­te­ter såsom bøf og bowling. Så kan du sam­le din aften et sted frem for at køre imel­lem fle­re ste­der. For vores kun­der er Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter et popu­lært spi­se­sted i Hjør­ring.

Vi sæt­ter en ære i, at vores kun­der føler sig taget godt af, når de besø­ger Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, som er der for både sto­re og små — både enkelt­kun­der, små og sto­re grup­per samt stør­re sel­ska­ber. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter besid­der nem­lig både kapa­ci­te­ten og erfa­rin­gen, og vores kun­der er meget for­skel­li­ge. Det gør vores arbej­de mere spæn­den­de, og hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er afveks­ling er altid posi­tivt.

Tilbudsklubber

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter fin­der du også til­bud­s­klub­ber, som du kan til­mel­de dig ved at kon­tak­te os.

Vi har også pen­sio­ni­st­bowling, som er skån­som måde at få motion på for ældre. Så bli­ver det ikke for hårdt og bela­sten­de. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har pen­sio­ni­st­bowling fra man­dag til tors­dag fra kl. 12.30 — 14.00, fra kl. 14.00 — 15.30 samt fra kl. 15.30 — 17.00, samt til­li­ge om fre­da­gen fra kl. 12.30 — 14.00 og fra kl. 14.00 — 15.30. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der dig bil­lig bowling. For kun kr. 55,00 pr. per­son får du bowling med kaf­fe og brød. For kun kr. 40,00 pr. per­son får du bowling uden kaf­fe og brød. Pri­ser­ne pr. per­son er base­ret på 4 per­so­ner pr. bane.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kom­mer Hjør­ring Bowling­klub, som træ­ner hver tirs­dag i bowling­cen­te­ret og har hold, der spil­ler kam­pe mod andre klub­ber rundt om i lan­det i for­skel­li­ge ræk­ker.

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter giver til­by­der også bowling-hal­tur­ne­ring for 3 mands hold. Kon­takt Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter og hør mere. Der er hal­tur­ne­ring på man­da­ge og ons­da­ge. Intro-pris pr. hold udgør kr. 600,00. Fina­ler­un­de spil­les hver aften med præ­mie til afte­nens vin­der.