Sjove oplevelser med Bowling og Gokart

Ved Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er der man­ge mulig­he­der for sjove events til hver­dag og fest — både som spi­se­sted med fx buf­fet, mad ud af huset eller blot bowling og gokart. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter hjæl­per dig med fest­li­ge arran­ge­men­ter for unge eller ældre kun­der — eksem­pel­vis bør­ne­fød­sels­da­ge, kon­fir­ma­tio­ner, blå man­dag, pol­te­ra­bends, jule­froko­ster m.m. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har kun­der fra hele Nord­jyl­land som eksem­pel­vis Hjør­ring, Hir­ts­hals og omegn.

I ste­det for først at tage hen og spi­se på restau­rant, før du tager til Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter for at hyg­ge dig med fx bowling og gokart-tur, kan du spa­re tid og ener­gi ved at spi­se dej­ligt tag-selv-bord, buf­fet eller nyde anden læk­ker spis­ning hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter. Så slip­per du også for først at gå på restau­rant. Du kan nem­lig væl­ge at sam­le det hele på et sted hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter. Og så kan du bed­re slap­pe af i læn­ge­re tid på sam­me sted, inden du skal vide­re igen.

Hektisk hverdag 

Langt de fle­ste af os lever i dag i en hek­tisk hver­dag, hvor man ikke altid når at lan­de, før man hur­tigt skal vide­re igen til det næste. Det er rart at nå at få sjæ­len med sig vide­re en gang imel­lem. Det er sun­dest for os alle, for stress er ska­de­ligt. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er også kendt som et dej­ligt spi­se­sted i Hjør­ring, og der­for kom­mer vores kun­der ger­ne igen. Vores kun­der er vel­kom­ne altid hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, hvor der altid her­sker en hyg­ge­lig og rar atmos­fæ­re.

Det er altid spæn­den­de med en god gang kon­kur­ren­ce i en ven­ska­be­lig ånd med sjove akti­vi­te­ter som bowling og gokart-ture. En god sund dyst imel­lem ven­ner eller kol­le­ger kan få de fle­ste op i gear. Man kan mær­ke, at adre­na­li­nen kører i krop­pen, når kon­kur­ren­cen er på sit høje­ste, og en vin­der er ved at bli­ve fun­det. Dem, der måske ikke lige vin­der, vil måske også have revan­che bag­ef­ter et neder­lag. På det tids­punkt er alle top-moti­ve­re­de for at vin­de over sine mod­stan­de­re, for hvem kon­kur­re­rer ikke for at vin­de? Det er altid sjovest at tage hjem som vin­der og måske end­da med en præ­mie.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan du også væl­ge air­ho­ck­ey, bil­ba­ner, bord­fod­bold­spil, bil­lard, pool m.m.

Vi har man­ge mulig­he­der for events, så kon­takt Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter.